ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา การโรงแรม สาขางาน บริการส่วนหน้าโรงแรม รหัสกลุ่ม มกร.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายเรืองยศ     อรัญรักษ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 66307010006 
นางสาวธนิษฐากลัดแก้ว
                   
2 66307010009 
นางสาวธิดารัตน์โพธิ์ภักดี
                   
3 66307010010 
นางสาวจิดาภาปุยวงค์
                   
4 66307010011 
นางสาวธนิดาธนธัญโภใคย
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................