ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า สาขางาน เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า รหัสกลุ่ม สยฟ.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ ว่าที่ร้อยเอกสายชล     ทองแป

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 66301430001 
นายขจรเกียรติพิมพ์เวียงคำ
                   
2 66301430002 
นายคมสันวังคะฮาด
                   
3 66301430003 
นายจักรกฤษณ์ถี่กระโทก
                   
4 66301430004 
นายจักรภัทรเทียบเปรียบ
                   
5 66301430005 
นายจิณณวัตรสุขไชย
                   
6 66301430006 
นายจิรันธนินจักสาร
                   
7 66301430009 
นายเตชินท์ยิ่งชาติ
                   
8 66301430010 
นายทศพรดาดวง
                   
9 66301430011 
นายธีรศักดิ์อู่ผลเจริญ
                   
10 66301430012 
นายธีระศักดิ์จงรักษ์
                   
11 66301430013 
นายพีรภัทรกายะชาติ
                   
12 66301430014 
นายพุฒิพงศ์ศรีสุพรรณ
                   
13 66301430015 
นายภูเบศวิชัด
                   
14 66301430016 
นายสายธารครองเชื้อ
                   
15 66301430017 
นายหิรัญจันทร์นวน
                   
16 66301430018 
นายอนันต์ทศักดิ์พันธ์วิไล
                   
17 66301430019 
นายอนุวัฒน์ลุกช้า
                   
18 66301430020 
นายอภิชัยผาแก้ว
                   
19 66301430021 
นางสาวอารียาจงรักษ์
                   
20 66301430022 
นายเอกราชยอดพูน
                   
21 66301430023 
นายธนากรศิริจัน
                   
22 66301430025 
นายวรวุฒิศรศรี
                   
23 66301430026 
นายสัตตบุษย์จำปาวัลย์
                   
24 66301430031 
นายวุฒิชัยวงศ์สีดา
                   
25 66301430033 
นายจักรพงศ์อำชัยภูมิ
                   
26 66301430039 
นายชินพัฒน์คืนผล
                   
27 66301430046 
นายธนวัฒน์พระสว่าง
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................