ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม สชฟ.12 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายคัคเนศวร์     โกมลศรี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 66301010065 
นายนัยนิตชมภิรมย์
                   
2 66301040001 
นางสาวธิดารัตน์จันทร์พรหมศรี
                   
3 66301040002 
นายธิติโพธิ์ทอง
                   
4 66301040004 
นายอนุชามรรคดี
                   
5 66301040005 
นายอัศนีย์สารกอง
                   
6 66301040034 
นายศาสตราวุธสีคราม
                   
7 66301040036 
นายบัญชากุลวิลัย
                   
8 66301040037 
นายธีรศักดิ์ดาดวง
                   
9 66301040038 
นายณัชพลสีสา
                   
10 66301040040 
นายวีระพลใจเครือ
                   
11 66301040049 
นายพิชาภัทรจุลหอม
                   
12 66301040050 
นางสาวภัทรสุดาบุญเกิ่ง
                   
13 66301040054 
นายรัชพลจิบจันทร์
                   
14 66301040055 
นายวีรเทพโสภาลี
                   
15 66301040057 
นายธีรวัฒน์พรมชาติ
                   
16 66301040058 
นายพีรพัฒน์จิบจันทร์
                   
17 66301040060 
นายธีรภัทรดาวสุข
                   
18 66301040061 
นายภพอาสะไวย์
                   
19 66301040065 
นายอธิพันธ์ศรีสุรักษ์
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................