ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม สทผ.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายประภาส     นามโคตร

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 66301020001 
นายจิรายุอุรัญ
                   
2 66301020002 
นายฐิตพงษ์บุญมั่งมี
                   
3 66301020003 
นายณัฐวุฒิกองแก้ว
                   
4 66301020004 
นายทินกรคันทา
                   
5 66301020005 
นายธนพลโพธิ์ทอง
                   
6 66301020006 
นางสาวยุวดีศิริบูรณ์
                   
7 66301020008 
นายเศรษฐวุฒิสีคราม
                   
8 66301020009 
นายสราวุฒิแก้วอินธิ
                   
9 66301020010 
นายสุกฤตกรวยทอง
                   
10 66301020011 
นายอภิชัยใจมาสุข
                   
11 66301020012 
นายอมรเทพจันวาลย์
                   
12 66301020025 
นายภูริภัทร์ไชยทอง
                   
13 66301020026 
นายกฤษฎาหัวดอน
                   
14 66301020027 
นายภานุวัฒน์คำภา
                   
15 66301020028 
นายจตุรงค์มุ้ยแก้ว
                   
16 66301020029 
นางสาวนภัสภรณ์ชอบเพราะ
                   
17 66301020030 
นางสาวอุษณาชัยภาลา
                   
18 66301020032 
นายจักรกฤษดำรงค์
                   
19 66301020033 
นายวัชรปัญญาศรีฟ้า
                   
20 66301020034 
นายพงษ์ศิริแก้ววงษา
                   
21 66301020046 
นายแดเนียลดาวใสย์
                   
22 66301020047 
นายสราวุฒิพันธ์ท้าว
                   
23 66301020050 
นายสมเกียรติเดชแพง
                   
24 66301020052 
นายนพนันท์วงษ์เพ็ญ
                   
25 66301020053 
นายณัฐวุฒิทองผิว
                   
26 66301020056 
นายพงศกรตะริวงศ์
                   
27 66301020058 
นายกฤษณะเรืองเนตร
                   
28 66301020059 
นายตนุภัทรพิมาทัย
                   
29 66301020060 
นางสาวพรธิตาทองใบ
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................