ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม สชย.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายศักดิ์นรินทร์     ประชา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 66301010005 
นายนันทวัฒน์พรมยน
                   
2 66301010006 
นายพีรวัสสาระชาติ
                   
3 66301010007 
นายภูมินทร์ใจมั่น
                   
4 66301010019 
นายมนูญกรวยทอง
                   
5 66301010021 
นายสุริยาแก้วไพรวัน
                   
6 66301010034 
นายทัตชวิสถิระโคตร
                   
7 66301010052 
นายกิตติยอดย้อย
                   
8 66301010055 
นางสาวพิไลวรรณสีบุญ
                   
9 66301010056 
นายสุทธิพงษ์ทาทอง
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................