ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา การโรงแรม สาขางาน การโรงแรม รหัสกลุ่ม กร.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายโสภณัฐ     พละศักดิ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 66207010001 
นางสาวกริชมณีพุ่มซ้อน
                   
2 66207010002 
นายจักรพงษ์เตชะคำภู
                   
3 66207010003 
นางสาวจันทิมาอัครโรจน์
                   
4 66207010004 
นางสาวจุฑารัตน์พิทักษา
                   
5 66207010005 
นายชุติพรบุญเลี้ยง
                   
6 66207010006 
นายณัฏฐณิชาศรีจันทร์
                   
7 66207010007 
นายณัฐวัฒน์เจริญรัมย์
                   
8 66207010008 
นายธรรมฤทธิ์บุญเรืองศรี
                   
9 66207010009 
นางสาวธัญสุดาจันทร์ดวงศรี
                   
10 66207010010 
นางสาวธิดารัตน์เจาะใจดี
                   
11 66207010011 
นางสาวนิชาภาฝอยทอง
                   
12 66207010012 
นางสาวบุณกุลรัตน์สิมมา
                   
13 66207010013 
นางสาวปนัดดากุลศิริ
                   
14 66207010014 
นางสาวพรพรหมวาที
                   
15 66207010015 
นางสาวภัทราภรณ์สิงห์ชอบ
                   
16 66207010016 
นางสาวภาณุมาสเมาหวล
                   
17 66207010017 
นางสาวสัณห์สินีพวงเกต
                   
18 66207010018 
นางสาวอุษณิษาสารศาสตร์
                   
19 66207010020 
นางสาวฐิรญาบุดดาพงษ์
                   
20 66207010021 
นางสาวศุภาพิชญ์บรรพศิลป์
                   
21 66207010022 
นางสาวจิติญาทัดเทียม
                   
22 66207010023 
นางสาวจิราพรใจทอง
                   
23 66207010024 
นางสาวนันท์นภัสพูลแก้ว
                   
24 66207010025 
นางสาวสุรัตน์ติญาดวงแก้ว
                   
25 66207010026 
นางสาวจิรัชยาวิลัย
                   
26 66207010027 
นางสาวอัญชลียิ่งชาติ
                   
27 66207010029 
นางสาวอทิตาจอมหงษ์
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................