ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.13 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวณัฐสินี     ชวดพงษ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 66202040078 
นางสาวจีรณาแสงใส
                   
2 66202040079 
นายทวีศักดิ์แสงสุวรรณ์
                   
3 66202040081 
นายณัฐญาดารองทอง
                   
4 66202040082 
นางสาวนิภาพรรณจิตรเฉลียว
                   
5 66202040083 
นายชฎารัตน์กิ่งจันมน
                   
6 66202040084 
นางสาวณัฏฐธิดาประเสริฐสังข์
                   
7 66202040085 
นางสาวมณีนุชศรีปัตเนตร
                   
8 66202040086 
นายพิกุลแก้วแก้วบุญคำ
                   
9 66202040087 
นางสาวพรธิดากาฬเมฆ
                   
10 66202040088 
นางสาวทิฆัมพรจิตวงศ์
                   
11 66202040089 
นางสาวสุนิสาภูแบ่งไม้
                   
12 66202040090 
นางสาวณัฐนันท์ไชยสิทธิ์
                   
13 66202040091 
นางสาวศุภนุชมาสงค์
                   
14 66202040092 
นางสาวนภัสสรพากเพียร
                   
15 66202040093 
นางสาวณัฐณิชาศิริ
                   
16 66202040094 
นางสาวอรปรียาโคสัย
                   
17 66202040095 
นางสาวศุภลักษ์ภักเกลี้ยง
                   
18 66202040096 
นางสาววราภรณ์สาสอน
                   
19 66202040097 
นางสาวปริชญาวงษ์แก้ว
                   
20 66202040098 
นางสาววรรณพรคงเป็นนิตย์
                   
21 66202040100 
นายธนภัทรแวทเชอร์
                   
22 66202040101 
นางสาววรรณนิดาหลวงเดช
                   
23 66202040102 
นางสาวสุวนันท์คมศรี
                   
24 66202040103 
นายธิดารัตน์คำสะไมล์
                   
25 66202040104 
นายอัฐฐิเดชเจริญสุข
                   
26 66202040105 
นางสาวชลนิภาพลขันธ์
                   
27 66202040106 
นางสาวปัฐยาวัตทรงกรด
                   
28 66202040107 
นางสาวพลอยไพลินวงค์มะลี
                   
29 66202040108 
นางสาวพัชราภรณ์ธรรมชาติ
                   
30 66202040109 
นางสาวสุชาดาทรงกลด
                   
31 66202040110 
นายจิรพงศ์แก้ววังปลา
                   
32 66202040118 
นายเกียรติศักดิ์เกษรสร้อย
                   
33 66202040119 
นางสาวศิริวรรณฉายปานประชาติ
                   
34 66202040120 
นางสาวกัลยรัตน์ผิวแดง
                   
35 66202040121 
นายณัฐภัทรบุตรราช
                   
36 66202040122 
นางสาวนิภารัตน์รสชาติ
                   
37 66202040123 
นางสาวศิริเวชย์พักตรานนท์
                   
38 66202040124 
นางสาวลภัสรดาครองพันธ์
                   
39 66202040126 
นายเหรียญชัยจรรยากรณ์
                   
40 66202040127 
นางสาวอินทิราศรีภา
                   
41 66202040128 
นางสาวพรชิตาคำทรัพย์
                   
42 66202040129 
นางสาวกัลยากรเกตุทอง
                   
43 66202040132 
นางสาวโดนัทหอกคำ
                   
44 66202040137 
นางสาวอรนันท์ศิริจันทร์
                   
45 66202040142 
นางสาวประภัสสรก้านสี
                   
46 66202040144 
นางสาวธารทิพย์ศรีลาชัย
                   
47 66202040156 
นางสาวเบญจมาศไกรวงษ์
                   
48 66202040157 
นางสาวบัวชมพูนามคันที
                   
49 66202040158 
นางสาวขวัญณภัทรมวลพรหม
                   
50 66202040159 
นางสาวชลิตาวิมลรักษา
                   
51 66202040160 
นางสาวอารียาทองสลับ
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................