ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.12 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายณัทพงศ์     โยธี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 66202040016 
นางสาวปภาวีคำทา
                   
2 66202040018 
นางสาวณิชกานต์พิมชัย
                   
3 66202040033 
นางสาวพิญชสรณ์คันไทร
                   
4 66202040037 
นางสาววิชญาพรห่อเชื่อ
                   
5 66202040041 
นางสาวทิชาวดีจันทร์พวง
                   
6 66202040042 
นายพลพลพูลสุข
                   
7 66202040043 
นายกันติยาสมศรี
                   
8 66202040044 
นางสาวทรัพย์มณีอินทรชาติ
                   
9 66202040045 
นางสาวณัฏฐธิดาเมืองอินทร์
                   
10 66202040046 
นางสาวสิตานันแตะต้อง
                   
11 66202040047 
นางสาวลัดดาพละกาล
                   
12 66202040049 
นายธีรภัทรพรมมาลุน
                   
13 66202040050 
นางสาวณัฏฐ์นรีจันดาบุตร
                   
14 66202040051 
นางสาวศุภิสราจันทร์ประสิทธิ์
                   
15 66202040052 
นางสาวรัตนาพรขุขันธ์เขต
                   
16 66202040053 
นายอันดามันประสงค์ดี
                   
17 66202040054 
นางสาวณัฐณิชาหอมเนียม
                   
18 66202040055 
นางสาวพระประเสริฐอบมาเนตร
                   
19 66202040056 
นายอภิวัฒน์กายะชาติ
                   
20 66202040057 
นางสาวกัญญาพัชรคัญไทร
                   
21 66202040058 
นางสาวอนิตาจันทร์หอม
                   
22 66202040059 
นางสาวนริศราสุขชาติ
                   
23 66202040060 
นายสุริชัยมะโนฟุ่น
                   
24 66202040061 
นางสาวสุดารัตน์โจมสติ
                   
25 66202040062 
นางสาวสกุณีสายัญ
                   
26 66202040063 
นางสาวประภัสสรทองปลิว
                   
27 66202040064 
นางสาววรรนิษาวันพุธ
                   
28 66202040065 
นางสาวภัชราภรณ์ชัยสอน
                   
29 66202040066 
นางสาวปาวริสาสังข์ขาว
                   
30 66202040067 
นางสาวกมลเนตรทองยัง
                   
31 66202040068 
นางสาวศดานันท์คูหา
                   
32 66202040069 
นางสาวกนกภรณ์สุวรรณบูลย์
                   
33 66202040071 
นางสาวนิภาพรเขียวอ่อน
                   
34 66202040072 
นางสาวสิดาพรสารติ
                   
35 66202040073 
นายสิทธิพลประเสริฐ
                   
36 66202040076 
นายอาภากรบึงไกร
                   
37 66202040099 
นางสาวไรวินท์สีมาวงษ์
                   
38 66202040113 
นายพิจักษณ์ฉัตรอริยวิชญ์
                   
39 66202040130 
นายชาญวิทย์ไชยวงษ์
                   
40 66202040139 
นางสาวอภิญญาทองพิละ
                   
41 66202040140 
นางสาวปุณยาพรพิพัฒน์
                   
42 66202040141 
นายรัฐภูมิใยสูบ
                   
43 66202040153 
นายดลภัทรพลสุข
                   
44 66202040154 
นางสาวอนัญญาบุญเรืองศรี
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................