ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.12 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางศิริรัตน์     คำเพราะ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 66202010002 
นางสาวกนิษฐากล้าหาญ
                   
2 66202010011 
นางสาวชฎาพรสิงสู่
                   
3 66202010033 
นางสาวพิมพิลาขันเงิน
                   
4 66202010034 
นางสาวภัทรธิดาเรืองเดช
                   
5 66202010036 
นางสาวมณีรัตน์มาลา
                   
6 66202010037 
นางสาวมนัสนันท์ลาพรมมา
                   
7 66202010038 
นางสาวร่มฟ้าบุตรงาม
                   
8 66202010039 
นางสาวรัชนีกรบุญพร้อม
                   
9 66202010040 
นางสาวรัตนาภรณ์กระมล
                   
10 66202010041 
นางสาวรินดามะลิต้น
                   
11 66202010042 
นางสาววรรณวิสาภาษี
                   
12 66202010043 
นางสาววันวิสามาทอง
                   
13 66202010044 
นางสาววิภาสิริมั่นวงศ์
                   
14 66202010045 
นางสาวศศินิภาศรีกระหวัน
                   
15 66202010046 
นางสาวศิริพรรณอินชื่น
                   
16 66202010048 
นางสาวสุชาดาชุ่มชื่น
                   
17 66202010049 
นางสาวสุภาวิดาละมูล
                   
18 66202010050 
นางสาวสุภิชชาจันทร
                   
19 66202010052 
นางสาวอนิศราศรีพันชาติ
                   
20 66202010053 
นางสาวอภิชญาบุญจันทร์
                   
21 66202010055 
นางสาวอรพินท์ด้วงพล
                   
22 66202010056 
นางสาวอัจฉราพรไผ่เลี้ยง
                   
23 66202010060 
นางสาวสิริวิมลเกษรสร้อย
                   
24 66202010061 
นางสาวปภาวรินท์แก้วมงคล
                   
25 66202010062 
นางสาวสุกัญญาบุญอาสา
                   
26 66202010063 
นางสาวจิราพรคำศรี
                   
27 66202010065 
นางสาววรัทยาศรีสองเมือง
                   
28 66202010066 
นางสาวอัญชลีกรสุพร
                   
29 66202010073 
นางสาวเบญจวรรณขันทอง
                   
30 66202010074 
นางสาวจิตรานุชครชัย
                   
31 66202010075 
นางสาวอรอุมาป่าวร้อง
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................