ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.14 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายธีระ     ศรีมาบุตร

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 66201040065 
นางสาวอารัญญาอภัยศิลา
                   
2 66201040066 
นายเมธาสิทธิ์แก้วคำรอด
                   
3 66201040067 
นายนัทธพงศ์วันทอง
                   
4 66201040068 
นายธันย์ชนกลิพันธ์
                   
5 66201040069 
นางสาววรรณนิกาคำศรี
                   
6 66201040070 
นายธนวัฒน์ธานี
                   
7 66201040071 
นางสาวอารีรัตน์สายแสง
                   
8 66201040072 
นายณัฐวุฒิก้อนกั้น
                   
9 66201040073 
นายสุกฤษฎิ์จันหอม
                   
10 66201040074 
นายสิทธิพงษ์โสธุมา
                   
11 66201040075 
นายไชยวัฒน์ยานศิริ
                   
12 66201040076 
นายพีรภัทรบำราชเข็ญ
                   
13 66201040077 
นายคินกรพวงประจำ
                   
14 66201040078 
นายดนุสรณ์ลมมูลตรี
                   
15 66201040079 
นายภัทราวุธยอดศรี
                   
16 66201040081 
นายชุติไชยเชื้อบัวขาว
                   
17 66201040082 
นายธีรพัฒน์ต้นสิน
                   
18 66201040083 
นายสุภัทรมรรคุวัฒพงษ์
                   
19 66201040084 
นายพงศภัคบุญสถิตย์
                   
20 66201040103 
นายบุญสนองแจ่มจันทร์
                   
21 66201040104 
นายศกลวัฒน์บานชื่น
                   
22 66201040105 
นายชัยณัฐพิมพ์ศรี
                   
23 66201040106 
นางสาววนิดาหินทอง
                   
24 66201040107 
นายสุทธิลักษ์อาริภู
                   
25 66201040108 
นายปิยะสวัสดิ์แก้วอาสา
                   
26 66201040109 
นางสาวปนัดดาใยทอง
                   
27 66201040110 
นายณัฐนันคันทจันทร์
                   
28 66201040111 
นายกิตติธัชออมสิน
                   
29 66201040112 
นายรัชชานนท์นวลงาม
                   
30 66201040120 
นายวินทกรนิลเกษ
                   
31 66201040131 
นางสาวบัณฑิตาบุญศรัทธา
                   
32 66201040140 
นายมงคลระกัม
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................