ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.13 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายธีระ     ศรีมาบุตร

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 66201040047 
นายเรืองศักดิ์มาคาลูโซ
                   
2 66201040048 
นายวรรณชัยโม่บุตร
                   
3 66201040049 
นายวีรภาพแพงคำ
                   
4 66201040050 
นายวีระชัยพุฒศรี
                   
5 66201040051 
นายวุฒิชัยชนะชัย
                   
6 66201040052 
นายศักดินนท์สังสัมฤทธิ์
                   
7 66201040053 
นายศิริวัฒน์บุษดี
                   
8 66201040054 
นายศุภกรบุญศรัทธา
                   
9 66201040055 
นายสรศักดิ์สงโสด
                   
10 66201040056 
นายสุธีคำวุ่น
                   
11 66201040057 
นายสุรพัศสุวรรณ์
                   
12 66201040058 
นายอดิเรกเลิศผล
                   
13 66201040059 
นายอภิเดชคำโสภา
                   
14 66201040060 
นายอภิสิทธิ์วงศ์จอม
                   
15 66201040061 
นายอัษฎาวุธพรหมาย
                   
16 66201040062 
นายอัษฎาวุธศรีจันทร์
                   
17 66201040063 
นายอานนท์เถาว์บุญ
                   
18 66201040064 
นายอานนท์พิมาร
                   
19 66201040086 
นายนวคุณชูกะลักษณ์
                   
20 66201040099 
นายปรเมศวร์พงษพิลาสาร
                   
21 66201040100 
นายอนุชาพรมอ่อน
                   
22 66201040101 
นายอนัญต์สิทธิ์สิงหนสาย
                   
23 66201040102 
นายสุรยุทธขำคม
                   
24 66201040115 
นางสาวนิลาวรรณโกศล
                   
25 66201040118 
นางสาววรรณวิสาจูมดอก
                   
26 66201040130 
นายทินภัทรบุญทวี
                   
27 66201040134 
นางสาวณัฎฐนิชาอินทจร
                   
28 66201040135 
นายปิยะชัยศรวิลัย
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................