ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.12 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายภูดิศ     สุวรรณวงค์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 66201020023 
นายฐานันดรพลสมบูรณ์
                   
2 66201020024 
นายณทชัยลึกลาภ
                   
3 66201020025 
นางสาวณัชชาแปนบ้าน
                   
4 66201020026 
นายณัชพลสานนท์
                   
5 66201020027 
นายณัฐกรสาบาล
                   
6 66201020028 
นายณัฐกานต์ไชยโชติ
                   
7 66201020029 
นายณัฐดนัยจันทร์หอม
                   
8 66201020030 
นายณัฐวัศเนตรภักดี
                   
9 66201020031 
นายณัฐวุฒิเชื้อไชย
                   
10 66201020032 
นายทวีโชคแสงสี
                   
11 66201020033 
นายทศพลเพชรดี
                   
12 66201020034 
นายทินภัทรมีเงิน
                   
13 66201020035 
นายเทพพนมการบรรจง
                   
14 66201020036 
นายธนวัฒน์ไกยะโส
                   
15 66201020037 
นายธนากรอ่อนหวาน
                   
16 66201020038 
นายธนาวุฒิพรหมชาติ
                   
17 66201020039 
นายธรพลกระเสียน
                   
18 66201020040 
นางสาวปัทมาพรพงษ์ศรี
                   
19 66201020041 
นางสาวพรทิพย์เรียนรอบกิจ
                   
20 66201020042 
นางสาววรุณยพันธ์จันทง
                   
21 66201020043 
นางสาวศศิธรจุลแดง
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................