ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.14 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายจักรี     พรมจร

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 66201010064 
นายอนุวัฒน์องอาจ
                   
2 66201010065 
นายอนุสรณ์โพธิ์ขาว
                   
3 66201010068 
นายอาทิตย์ชินศรี
                   
4 66201010069 
นายเอกรัฐศรีชื่น
                   
5 66201010070 
นายณัฐนันท์จันดี
                   
6 66201010072 
นายณภัทรมะลิวงค์
                   
7 66201010073 
นายไชยภัทรเนินบก
                   
8 66201010074 
นายชัยวัฒน์อุบลเผื่อน
                   
9 66201010075 
นายชัยวัฒน์ชาภักดี
                   
10 66201010076 
นายพิพัฒน์ประชุมชัย
                   
11 66201010077 
นายพันษพัฒน์จันดาลุย
                   
12 66201010078 
นายพลศรีบัวกอ
                   
13 66201010080 
นายพงศธรจันทร์พวง
                   
14 66201010081 
นายอนุรักษ์ประสงค์
                   
15 66201010082 
นายอนวัชจันทร์หอม
                   
16 66201010083 
นายสุนทรกันหาสุข
                   
17 66201010108 
นายณัฐพงษ์สาธรณ์
                   
18 66201010121 
นายจิรภัทรคืนผล
                   
19 66201010138 
นายเทพทัตนางวงค์
                   
20 66201010139 
นายธัชพลสัตะพันธ์
                   
21 66201010140 
นายจรัสรวีคืนผล
                   
22 66201010152 
นายอภิวัฒน์พรหมสวัสดิ์
                   
23 66201010157 
นางสาวกัลยรัตน์สาธรณ์
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................