ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสุริยา     ก้อนคำดี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 66201010001 
นายกฤตพจน์แตะต้อง
                   
2 66201010002 
นายกันตพัชรธรรมแก้ว
                   
3 66201010003 
นายกิตติกรจุกแก้ว
                   
4 66201010004 
นายกิตติพัศแก้วพวง
                   
5 66201010005 
นายกุลสมภพโพนปลัด
                   
6 66201010006 
นายคเณศดวงแก้ว
                   
7 66201010008 
นายจักรินบุดดี
                   
8 66201010009 
นายจิรโชติโพธิ์ชัย
                   
9 66201010012 
นายเจตน์สฤษฏิ์แสนโคตร
                   
10 66201010013 
นายเฉลิมชัยพันธ์บุบผา
                   
11 66201010014 
นายชนะชัยภูมิโคกรักษ์
                   
12 66201010015 
นายชยานันต์ดวงนาค
                   
13 66201010016 
นายชลิตสินศิริ
                   
14 66201010017 
นางสาวตาธิดาแก้วกลม
                   
15 66201010020 
นางสาวเนาวรัตน์สุมนทา
                   
16 66201010062 
นายสิทธาละมูล
                   
17 66201010104 
นายพิทักษ์ยอดเสาดี
                   
18 66201010106 
นายอัฐกรคำวงษา
                   
19 66201010123 
นายนันทกรบุญโสม
                   
20 66201010124 
นายภพธรรมผาปรางค์
                   
21 66201010125 
นายณัฐวุฒิไชยคุณ
                   
22 66201010126 
นายจิรภัทรทองสลับ
                   
23 66201010127 
นายศักดิ์สิทธิ์คำกิ่ง
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................