วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การโรงแรม สาขางาน บริการส่วนหน้าโรงแรม รหัสกลุ่ม มกร(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวณัตติยา     หล่อวินิจนันท์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65307010011 
นางสาวกนิษฐาเอี่ยมสะอาด
------------------ 
2 65307010012 
นายกมลเนตรผาสมวงค์
                   
3 65307010013 
นางสาวกมลวรรณปูพะมูล
                   
4 65307010014 
นางสาวนภัสวรรณประทุมชัย
                   
5 65307010015 
นางสาวพัสวีกิวัฒนา
                   
6 65307010016 
นางสาววรรณภาศรีเพชร
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................