วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การโรงแรม สาขางาน บริการส่วนหน้าโรงแรม รหัสกลุ่ม สกร(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวณัตติยา     หล่อวินิจนันท์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65307010001 
นางสาวกำไลทิพย์วรรณทวี
------------------ 
2 65307010002 
นายชาคริตบุญเตี้ย
                   
3 65307010003 
นางสาวชุติมาอรรคบุตร
                   
4 65307010004 
นายณัฐวุฒิดวงแก้ว
                   
5 65307010005 
นางสาวพรพิมลพัดทาน
                   
6 65307010006 
นายพิยดาวงษ์ใหญ่
                   
7 65307010007 
นางสาวภูรีศรีสุคนธ์ประสงค์
                   
8 65307010008 
นายสาธิราชแก้วคำ
                   
9 65307010009 
นายสุณิสาคมมน
                   
10 65307010010 
นางสาวเสาวลักษณ์อ่อนเกษ
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................