วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล สาขางาน ธุรกิจดิจิตอล รหัสกลุ่ม มบค(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายชินาธิป     พรมชา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65302040001 
นายกมลรัตน์จันทร์ปัดสา
                   
2 65302040026 
นางสาววราภรณ์บุญเงิน
                   
3 65302040032 
นางสาวสุกัญญาขาวสลับ
                   
4 65302040035 
นายสุพรรษาโพธิ์พันธ์
                   
5 65302040042 
นางสาวกมลพรพั่วโว
                   
6 65302040043 
นางสาวกมลรัชกาใสย์
                   
7 65302040044 
นายกัญญาพัชรวงศ์ใหญ่
                   
8 65302040045 
นางสาวจงลักษ์แม่นสุข
                   
9 65302040046 
นางสาวจริยากุลบุตร
                   
10 65302040047 
นางสาวจันทร์จิลาเกยมาศ
                   
11 65302040048 
นางสาวจิราพรวิเศษ
                   
12 65302040049 
นางสาวจุฑาทิพย์ศรีสุรักษ์
                   
13 65302040050 
นางสาวณัฐชาบุญสงค์
                   
14 65302040051 
นางสาวปวีณสมรธีคำเกษ
                   
15 65302040052 
นางสาวพัชราภาวันแพง
                   
16 65302040053 
นางสาวพาชุดาอินชื่น
                   
17 65302040054 
นางสาวพิศมัยสุภาพ
                   
18 65302040055 
นางสาวภิญญามาศขมหวาน
                   
19 65302040056 
นายภูริพัฒน์จันทร์พูล
                   
20 65302040057 
นางสาวรัชดาภรณ์คำมา
                   
21 65302040058 
นางสาวเรืองรองรุ่งเรือง
                   
22 65302040059 
นายวรกานต์สุขชาติ
                   
23 65302040060 
นางสาววรรณภาเปรมประชา
                   
24 65302040061 
นางสาววรัญญาใยดี
                   
25 65302040062 
นางสาววัชรีศิลาคำ
                   
26 65302040063 
นางสาววิยดาวงค์วิวงค์
                   
27 65302040064 
นายวิชุดาเวกสูงเนิน
                   
28 65302040065 
นางสาวอนันตญาสิงห์ทอง
------------------ 
29 65302040066 
นางสาวอรวรรณเคารพ
                   
30 65302040067 
นางสาวสุดาชาลีกุล
                   
31 65302040068 
นายอัสนีอาสาดี
                   
32 65302040069 
นางสาวพัชรีมะลิวงศ์
                   
33 65302040070 
นางสาวสิรินภาไผ่เลี้ยง
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................