วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล สาขางาน ธุรกิจดิจิตอล รหัสกลุ่ม สบค(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายชินาธิป     พรมชา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65302040002 
นายกรรชัยแสงใส
                   
2 65302040003 
นางสาวกุลปรียาดาวไสย์
                   
3 65302040004 
นางสาวเกตุสินีครองใจ
                   
4 65302040005 
นางสาวขนิษฐาไชยโคตร
                   
5 65302040006 
นางสาวขนิษฐามากเนตร
                   
6 65302040007 
นางสาวจินตนากองแก้ว
                   
7 65302040008 
นายจีรภัทรขวัญยืน
                   
8 65302040009 
นายชลธิชาการะเกษ
                   
9 65302040010 
นางสาวฐิติมาบุญเสนอ
                   
10 65302040011 
นางสาวฐิติรัตน์ศรีทา
                   
11 65302040012 
นางสาวณัฐสุดาขันที
                   
12 65302040013 
นายทวิปัญชาติ
                   
13 65302040014 
นายเทพสุทินทองอ่อน
                   
14 65302040015 
นายธวัชชัยกิ่งทวยหาญ
                   
15 65302040016 
นายปิยพรบุญค่ำ
                   
16 65302040017 
นางสาวเปรมศิณีสายเมฆ
                   
17 65302040018 
นายพฤกษ์ศักดิ์วิลัย
                   
18 65302040019 
นางสาวพิมพ์วิไลสมาน
                   
19 65302040020 
นางสาวมณีรัตน์เลิศรุ้
                   
20 65302040021 
นางสาวมยุรีสินศิริ
                   
21 65302040022 
นางสาวเมธาวีมะณี
                   
22 65302040023 
นางสาวรัตติยาภรณ์หอมทรง
------------------ 
23 65302040024 
นางสาวรัตธิยาโททอง
                   
24 65302040025 
นางสาววราภรณ์ไชยโคตร
                   
25 65302040027 
นางสาววิภาดาครองใจ
                   
26 65302040028 
นายวุฒิไกรผิวขาว
                   
27 65302040029 
นางสาวศศิลาวัลย์เจียงแก้ว
                   
28 65302040030 
นางสาวสไบทิพท์โพธิ์สาชัย
                   
29 65302040031 
นางสาวสลิตาสัญไชย
                   
30 65302040033 
นายสุชาดานุจตุรัส
                   
31 65302040034 
นางสาวสุปรียาแสนทวีสุข
                   
32 65302040036 
นางสาวสุภาภรณ์แก้วยงค์
                   
33 65302040037 
นายสุภาภรณ์ผ่องแผ้ว
                   
34 65302040038 
นางสาวเสาวลักษณ์คำแพง
                   
35 65302040039 
นายอริสาวันทา
                   
36 65302040040 
นางสาวอาร์ริญาหอมจันทร์
                   
37 65302040041 
นางสาวอารีรัตน์บุญสืบ
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................