ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การตลาด สาขางาน การตลาด รหัสกลุ่ม มบต(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางนงลักษณ์     ศรีชา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65302020005 
นางสาวทิพย์วรรณกองแก้ว
                   
2 65302020006 
นางสาวปรียนุชนามสุข
                   
3 65302020009 
นายพิสิษฐ์ลอดสุโข
                   
4 65302020012 
นางสาวสุขนิศาหลับรัมย์
                   
5 65302020015 
นางสาวกรวรรณใหม่สิงห์
                   
6 65302020016 
นางสาวชฎาภรณ์ไชยสุข
                   
7 65302020017 
นางสาวชนากานต์พรมด้วง
------------------ 
8 65302020018 
นางสาวช่อผกาเพ็ชรจินดา
                   
9 65302020020 
นางสาวณัฐธยาโกฎหอม
                   
10 65302020021 
นางสาวณิญาภรณ์โภคพันธ์
------------------ 
11 65302020022 
นางสาวดาราวรรณศิรินัย
                   
12 65302020023 
นางสาวนลินกันทวงศ์
                   
13 65302020024 
นางสาวปนัดดาศรีเลิศ
                   
14 65302020025 
นางสาวภรณ์ทิพย์ศรีชัย
                   
15 65302020026 
นางสาวมิลค์ทดาโพธิพันธ์
                   
16 65302020027 
นางสาวรัศมีสุระชาติ
                   
17 65302020028 
นางสาวเรืองรัตน์ดามะโนชาติ
                   
18 65302020029 
นางสาววรรณวิสาสมรัตน์
                   
19 65302020030 
นางสาววราลักษณ์สาลี
                   
20 65302020031 
นายวีรชัยปี่แก้ว
                   
21 65302020032 
นางสาวสุชาดาวรโภช
                   
22 65302020033 
นางสาวสุฐิดาแก้วเกิด
                   
23 65302020034 
นางสาวสุทธิดาเสนาภักดิ์
                   
24 65302020035 
นางสาวสุพัตราจิตต์อ่อน
                   
25 65302020036 
นางสาวสุวนันท์ถนอมเชื้อ
                   
26 65302020037 
นางสาวสุวรรณีภูคองคอย
                   
27 65302020038 
นางสาวอนันตญานุ่มนวล
                   
28 65302020039 
นางสาวเอเชียสมบุตร
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................