ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การตลาด สาขางาน การตลาด รหัสกลุ่ม สบต(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางนงลักษณ์     ศรีชา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65302020001 
นางสาวกานดาทารา
                   
2 65302020002 
นางสาวชลดาทองสุ
                   
3 65302020003 
นายชลสิทธิ์จูมครอง
                   
4 65302020004 
นางสาวฐิติยาคำเกษ
                   
5 65302020007 
นางสาวปิยธิดาบุญสาร
                   
6 65302020008 
นางสาวพัชรินทร์ไชยะพันธ์
                   
7 65302020010 
นายวัฒพลทองอ้ม
                   
8 65302020011 
นางสาววิชุดาวิเศษหมื่น
                   
9 65302020013 
นางสาวสุดาพรทิพย์สิงห์
                   
10 65302020014 
นางสาวอารียาลาธุลี
                   
11 65302020019 
นางสาวณัฎฐ์นรีจันทร์เชิด
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................