วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม สบบ(ทวิภาคี).22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวสุลัดดา     ยอดกุล

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65302010033 
นางสาวจริยาวาระสิทธิ์
                   
2 65302010034 
นางสาวจีราพรด้วงพล
                   
3 65302010035 
นางสาวพลอยลัดดาเต่าลอย
                   
4 65302010036 
นางสาวพิมลรัตน์แถบมูล
                   
5 65302010037 
นางสาวมณีวรรณจันทร์หอม
                   
6 65302010038 
นางสาวลัดดาเฮ้าจันทึก
                   
7 65302010039 
นางสาวอนิสาศรีเนตร
------------------ 
8 65302010040 
นางสาวอัญชลิตาแจ่มกระจ่าง
                   
9 65302010041 
นางสาวอาธัญญางามสุข
                   
10 65302010042 
นางสาวอินทิราโภคพันธ์
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................