วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม สบบ(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวสุลัดดา     ยอดกุล

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65302010001 
นางสาวชลธิชาพิลารัตน์
                   
2 65302010002 
นายหทัยกาญจน์ประทัยบุตร
                   
3 65302010003 
นางสาวกนิษฐาทัยอ่อน
                   
4 65302010004 
นางสาวกรรณิการ์ดวงศรี
                   
5 65302010005 
นางสาวขวัญฤทัยลำอ่อน
                   
6 65302010006 
นางสาวจันจิราคำจันทร์
                   
7 65302010007 
นางสาวจารุวรรณสายปัญญา
                   
8 65302010008 
นางสาวจิระวรรณนวนคำ
                   
9 65302010009 
นางสาวชฎาภรณ์จิบจันทร์
                   
10 65302010010 
นางสาวชนกนันท์มนตรี
                   
11 65302010011 
นางสาวฐิติมากัณหา
                   
12 65302010012 
นางสาวณัฐลดาจันทะคะมุด
                   
13 65302010013 
นางสาวนภาวัลย์นิวาท
                   
14 65302010014 
นางสาวนันท์นภัสสถาพร
                   
15 65302010015 
นางสาวนันทนัทครองเชื้อ
                   
16 65302010016 
นางสาวปนัดดาเป้ยแย้ม
                   
17 65302010017 
นางสาวปรียาดาบุตทะ
                   
18 65302010018 
นางสาวเพ็ญนภาสีหาบุตร
------------------ 
19 65302010019 
นางสาวมณีรัตน์ช่างบุ
                   
20 65302010020 
นางสาวเยาวลักษณ์ไทยนาทม
                   
21 65302010021 
นางสาวรัตติกาลบุญเลี้ยง
                   
22 65302010022 
นางสาวรัตนาวดีโพธิ์ทิพย์
                   
23 65302010023 
นางสาวเรณูลิ่งไธสง
                   
24 65302010024 
นางสาววริศราบงค์บุตร
                   
25 65302010025 
นางสาวศศิวิมลบุดดี
                   
26 65302010026 
นายสิทธิชัยนัยเนตร
                   
27 65302010027 
นางสาวสุดารัตน์ลิลัน
------------------ 
28 65302010028 
นางสาวสุปราณีวงค์เสน่ห์
                   
29 65302010029 
นางสาวสุภาพรทองสุ
                   
30 65302010030 
นางสาวสุรางคนากันเทพา
                   
31 65302010031 
นางสาวเสาวรักษ์คำพินิจ
                   
32 65302010032 
นางสาวอรนิตาสุขคำเหลา
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................