ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขางาน ก่อสร้าง รหัสกลุ่ม มชส(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายอภินันท์     อนุสินธุ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65301060001 
นายจตุพรวีระษร
                   
2 65301060006 
นางสาวยุวเรศดวงสุวรรณ์
                   
3 65301060010 
นางสาวทิพย์วิมลแก้วแดง
                   
4 65301060011 
นายธนชัยนุจตุรัส
------------------ 
5 65301060012 
นายธนโชติภูมิพล
                   
6 65301060013 
นายธวัชชัยอ่อนละไม
                   
7 65301060014 
นายพุฒิพงศ์สอนไชยาท
                   
8 65301060015 
นายภานุวัฒแก้วโพธิ์
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................