วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขางาน ก่อสร้าง รหัสกลุ่ม สชส(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายอภินันท์     อนุสินธุ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65301060002 
นายชาคริสแก้วภักดี
                   
2 65301060003 
นายธนวัฒน์สุระชาติ
                   
3 65301060004 
นายธิวาพลแหง
                   
4 65301060005 
นายนาครสุขหุ้ม
                   
5 65301060007 
นายสันติภพวงษ์แก้ว
------------------ 
6 65301060008 
นายสุทธิชัยพิศงาม
                   
7 65301060009 
นายสุพัตรายวนกระโทก
                   
8 65301060016 
นายภูวดลเงินยวง
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................