วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม มชอ(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายเอกวัฒน์     ใจมั่น

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65301050020 
นางสาวสิริยากรชื่นชาย
                   
2 65301050026 
นายเจริญทรัพย์บุญเลี้ยง
                   
3 65301050027 
นางสาวชนิษฐาสีสังข์
------------------ 
4 65301050028 
นายโชคทวีปานประชาติ
                   
5 65301050029 
นายณัฐวุฒิโทนะพันธ์
                   
6 65301050030 
นายต้นนทีสีเทา
                   
7 65301050033 
นายนันทกานต์ทิวงค์
                   
8 65301050034 
นางสาวนันท์นภัสเทาศิริ
                   
9 65301050036 
นายภาณุพงศ์โยธาวงศ์
                   
10 65301050037 
นายฤทธิพรนิวาท
                   
11 65301050039 
นายวิวัฒน์ชัยโพธิ์ปรึก
                   
12 65301050040 
นางสาวศรินยาศรแก้ว
------------------ 
13 65301050041 
นายอภิเดชแสงสุดตา
                   
14 65301050042 
นางสาวอักษรสวรรค์ปามุทา
                   
15 65301050043 
นายเอกราชแก้วนามชัย
                   
16 65301050044 
นายคมเพ็ชรม่วงอ่อน
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................