วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม สชอ(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายเอกวัฒน์     ใจมั่น

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65301050001 
นายกฤตพลมีพันธ์
                   
2 65301050002 
นายกิตกิพงษ์พิลา
                   
3 65301050003 
นายขวัญชัยเลาพิลา
------------------ 
4 65301050004 
นายจักรกฤษณ์สุดใจ
                   
5 65301050005 
นายเจตน์รังสรรค์สำราญ
------------------ 
6 65301050006 
นายชนาภัทรสีดา
                   
7 65301050007 
นายณัฐพงษ์สะอาด
                   
8 65301050008 
นายณัฐวัฒน์ศรีแก่
                   
9 65301050009 
นายณัฐวุฒิกุมพันธ์
                   
10 65301050010 
นายธเนศวรฉลาดศรี
                   
11 65301050011 
นายธิติวุฒิกายะชาติ
                   
12 65301050012 
นายธีรชาติอินทะพันธ์
                   
13 65301050013 
นายธีระศักดิ์เสาร์ไล
                   
14 65301050014 
นายนรากรโคสา
                   
15 65301050015 
นายปริวัตรยอดสิงห์
                   
16 65301050016 
นายภูวไนยเต่าลอย
                   
17 65301050017 
นายศุภกิตต์บรรใดทอง
                   
18 65301050018 
นายสมเจตน์เตจ๊ะเทพ
------------------ 
19 65301050019 
นางสาวสายชลชนะวงศ์
                   
20 65301050021 
นางสาวอนันธิตาโพธิ์อุดม
                   
21 65301050022 
นายอนุชาพรมอารักษ์
                   
22 65301050023 
นายอภิชาติชาติประพันธ์
                   
23 65301050024 
นายอรุณจักรจามะรีย์
                   
24 65301050025 
นายอิศวะมะลิ
                   
25 65301050031 
นายทินพัฒน์ศรีดาชาติ
                   
26 65301050032 
นายนรินทร์เทพคำหาญ
                   
27 65301050035 
นายปัณณวัฒน์ทุมวงษ์
                   
28 65301050038 
นายวรากรณ์แก้ววะดี
                   
29 65301050045 
นางสาววรรณนิสาเนียมจิตต์
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................