วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม มชฟ(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายวัลชัย     ผัดศรี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65301040019 
นายธวัชชัยบุดดาลี
                   
2 65301040037 
นายกฤตวิทย์ง่ามเข็มกลาง
                   
3 65301040038 
นายกิตติศักดิ์แพงคำแดง
                   
4 65301040039 
นายกิตติศักดิ์เสนะ
                   
5 65301040040 
นายคำภีร์บุญอาจ
                   
6 65301040041 
นายจักรชัยตั้งมั่น
------------------ 
7 65301040042 
นางสาวจินตนาสว่าง
                   
8 65301040043 
นายจิราพรสิทธิวงศ์
                   
9 65301040044 
นางสาวชฎาพรสอนจิตร
                   
10 65301040045 
นายณภัทรท้าวอินทร์
                   
11 65301040046 
นายณัฐพลกองพงษ์
                   
12 65301040047 
นายณัฐสิทธิ์เสนะ
                   
13 65301040048 
นายทนงศักดิ์จันทร์หอม
                   
14 65301040049 
นายธนโชติโพธิ์ทอง
                   
15 65301040050 
นายธีระวัฒน์ประชัน
                   
16 65301040051 
นายนันทนาวุฒิวรรณทวี
                   
17 65301040052 
นางสาวภัทราพรถือเครือ
                   
18 65301040053 
นายรพีภัทรพางาม
                   
19 65301040054 
นายวศินดำดิน
                   
20 65301040055 
นายศิริวัฒน์เย็นระยับ
                   
21 65301040056 
นายศุภกิจสมใจ
                   
22 65301040057 
นายสถาพรพิมพ์ประจบ
                   
23 65301040058 
นายสุริยาจันดารักษ์
                   
24 65301040059 
นายอัครวินท์พละศักดิ์
                   
25 65301040060 
นายอาทิตย์ใจทอง
                   
26 65301040061 
นายอิทธิพัทธ์ซุมซุย
                   
27 65301040062 
นายโอศิริสุขชาติ
                   
28 65301040066 
นายวงศธรบุดดารวม
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................