วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม สชฟ(ทวิภาคี).22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายวัลชัย     ผัดศรี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65301040020 
นายปัญญาพนต์นามสุข
                   
2 65301040021 
นายพิพัฒน์คชพรม
                   
3 65301040022 
นายพีรพัฒน์เหมาะสมาน
                   
4 65301040023 
นายภัทรดลย์สุนทรวิภาค
                   
5 65301040024 
นายภูรินทร์เดชอุดม
                   
6 65301040025 
นายมนัชการณ์เทียบเปรียบ
                   
7 65301040026 
นายยศพงศ์นีละเสน
                   
8 65301040027 
นายยศพลนีละเสน
                   
9 65301040028 
นายวรรณชัยจันทร์นวล
                   
10 65301040029 
นายวีรวัฒน์เวียงคำ
                   
11 65301040030 
นางสาวแสงสายทองบุญธรรม
                   
12 65301040031 
นายอดิศักดิ์จันทะเสน
                   
13 65301040032 
นายอดิศักดิ์มนเวช
                   
14 65301040033 
นายอดิศักดิ์ศรีชัย
                   
15 65301040034 
นายอนุพัฒน์รัตพันธ์
                   
16 65301040035 
นายอภิชาทองสุรี
                   
17 65301040036 
นายอัครวุฒิอิ่มบุณสุ
                   
18 65301040063 
นายบุญชวนนาโคตร
                   
19 65301040067 
นายศราวุฒิคูณทัน
                   
20 65301040068 
นายพีระพลปากหวาน
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................