วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม สชฟ(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายวัลชัย     ผัดศรี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65301040001 
นายกฤษนัยวงศ์ชา
                   
2 65301040002 
นายฐาปนาเกษรชื่น
------------------ 
3 65301040003 
นายณัฐวุฒิแก้วพันใน
                   
4 65301040004 
นายณัฐวุฒิภักนิกร
                   
5 65301040005 
นายท้องฟ้านางวงศ์
                   
6 65301040006 
นายทองมีจรลี
                   
7 65301040007 
นายทัศพรสันตะพัน
                   
8 65301040008 
นายธนภณปกรณ์นิสกุล
                   
9 65301040009 
นางสาวธิดารัตน์แก้วคันโท
                   
10 65301040010 
นายธีรพัทธ์ปัดจิตต์
                   
11 65301040011 
นายนพพรกันไชยชาติ
                   
12 65301040012 
นายนันทวัฒน์ฝอยทอง
                   
13 65301040013 
นายบัณฑูรบัวทอง
                   
14 65301040014 
นางสาวปทิตตาทองวรณ์
                   
15 65301040015 
นายประเสริฐญาณศิริ
                   
16 65301040016 
นายปริญญาทำสะอาด
                   
17 65301040017 
นายปวิตรมงคลแก้ว
                   
18 65301040018 
นายภัทรพลศรีชื่น
                   
19 65301040064 
นายธีรนัยวระพุฒ
                   
20 65301040065 
นายจิระพงศ์สนิทเชื้อ
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................