วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม มทผ(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายไพฑูรย์     พ่อค้า

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65301020033 
นางสาวกนกวรรณดาวไสย์
                   
2 65301020034 
นายจาตุรงค์ยอดมิ่ง
                   
3 65301020035 
นายชัยณรงค์ธรรมวงค์
                   
4 65301020036 
นางสาวฐิติมาตู้พิจิตร์
                   
5 65301020037 
นายณัฐพลนามูล
                   
6 65301020038 
นายณัฐวุฒิมูลมี
                   
7 65301020039 
นายทิวทัศน์สัตพันธ์
                   
8 65301020040 
นายธนัชชัยคำศรี
                   
9 65301020041 
นางสาวธนัชพรวิลา
                   
10 65301020042 
นายธนัฎชัยทองสุ
                   
11 65301020043 
นายธนิตย์เฮงแก้ว
                   
12 65301020044 
นายธัชนนท์คำหว้า
                   
13 65301020045 
นายพาณิชย์หันมานพ
                   
14 65301020046 
นายพูลชิตแสงกล้า
                   
15 65301020047 
นายภัทร์ศวรรษบุญมี
                   
16 65301020048 
นายภานุพงค์นคะศร
                   
17 65301020049 
นายมนตรีบุตรเกื้อ
                   
18 65301020050 
นายราเมศวร์คำศรี
                   
19 65301020051 
นายลักษ์หวลคนึง
                   
20 65301020052 
นางสาวสุมลรัตน์คำจันทร์
                   
21 65301020053 
นายสุเมธพันธืงาม
                   
22 65301020054 
นายสุวิชชาวันศรี
                   
23 65301020055 
นายอนุชายอดทรัพย์
                   
24 65301020056 
นายอริสาสอิ้งทอง
------------------ 
25 65301020057 
นางสาวอริสาสาระมิตร
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................