วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม สทผ(ทวิภาคี).22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายประภาส     นามโคตร

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65301020017 
นายกฤษดามาหา
                   
2 65301020018 
นายจิรัฎฐ์พาชื่น
                   
3 65301020019 
นายชุติเดชยอดคันทา
                   
4 65301020020 
นายตนุภัทรพิมาทัย
------------------ 
5 65301020021 
นายธนากรหนองยาง
                   
6 65301020022 
นายวัชระผาแก้ว
                   
7 65301020023 
นายวิทยาจันพูล
                   
8 65301020024 
นายสุรเชษฐ์แทนหอม
                   
9 65301020025 
นายสรศักดิ์พลับเพลิง
                   
10 65301020026 
นางสาวสุจิตรามั่นชาติ
                   
11 65301020027 
นายสุวิจักขณ์สายตั้ง
                   
12 65301020028 
นายอนุวัฒน์วรรณประภา
                   
13 65301020029 
นายอนุวิทย์ศรีอินทรื
                   
14 65301020030 
นายอภิชาติยิ่งชาติ
                   
15 65301020031 
นายอมรเทพรัตนะ
                   
16 65301020032 
นางสาวอำไพพรรณพันธ์อุ่น
                   
17 65301020058 
นายภัทรพลสมาคม
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................