วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม สทผ(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายประภาส     นามโคตร

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65301020001 
นายกำพลเข็มพันธ์
                   
2 65301020002 
นายกิตติพันธ์อาชาวิเศษ
                   
3 65301020003 
นายเจษฎาคลังภูเขียว
                   
4 65301020004 
นายฐาปกรณ์ปริโต
                   
5 65301020005 
นายณัฐวุฒิคงเที่ยง
                   
6 65301020006 
นางสาวดาราวรรณทำพันธ์
                   
7 65301020007 
นายธนภูมิจ่าหล้า
                   
8 65301020008 
นายบุญธิกรทาดาวงษา
                   
9 65301020009 
นายปัญญากรแม่นทอง
                   
10 65301020010 
นายพรเทพทองทับ
                   
11 65301020011 
นายพรหมศิลป์นัยวิกุล
                   
12 65301020012 
นางสาวแพรพลอยบุญเพิ่ม
                   
13 65301020013 
นายภัทรพลอินทร์สุข
                   
14 65301020014 
นายรัฐพงศ์สมหวัง
------------------ 
15 65301020015 
นายราเชนทร์ใจทอง
                   
16 65301020016 
นายวิศรุตแก้วชะอุ่ม
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................