วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า รหัสกลุ่ม มยฟ(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายอุทัย     จรรยากรณ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65301010080 
นายนติโชคสอนคำเสน
                   
2 65301010081 
นางสาวปนัดดาบุญรินทร์
                   
3 65301010082 
นายพีรวัฒน์พันธ์อ่อน
                   
4 65301010083 
นางสาวมัณฑนาประดาจิตร
                   
5 65301010084 
นางสาวสุริตาองอาจ
                   
6 65301010085 
นายอริยะสระแก้ว
                   
7 65301010086 
นายเอกภักดิ์คำนวน
                   
8 65301010087 
นายภัทรพลวันเจริญ
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................