วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า รหัสกลุ่ม สยฟ(ทวิภาคี)จีน.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายอุทัย     จรรยากรณ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65301010051 
นายก้องเกียรติรัตนวรรณ
                   
2 65301010065 
นายภานุวัฒน์ชัยเมือง
                   
3 65301010066 
นายฤทธิเดชจำรัสแนว
                   
4 65301010067 
นายเลิศพิสิฐสัตะพันธ์
                   
5 65301010068 
นายวิทยาปัญญาคม
                   
6 65301010071 
นายภูวฤทธิ์ประสงค์
                   
7 65301010073 
นายกฤษฎาพรจันทกุล
                   
8 65301010074 
นายชัยณรงค์บุรกรณ์
                   
9 65301010075 
นายณัฐวุฒิทองเทพ
                   
10 65301010076 
นายนวพลศรีทน
                   
11 65301010077 
นายพูนศักดิ์เจริญทรัพย์
                   
12 65301010078 
นายวศินแก้วเขียวงาม
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................