วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า รหัสกลุ่ม สยฟ(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายอุทัย     จรรยากรณ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65301010052 
นายกิตตินันท์ภุ่มรินทร์
                   
2 65301010053 
นายกิตติพงษ์อ่อนคำผง
                   
3 65301010054 
นายเกษมศักดิ์จันพูล
                   
4 65301010055 
นายจตุภัทรพวงพะยอม
                   
5 65301010056 
นายชัชวาลสนสาย
                   
6 65301010057 
นายณัฐวุฒิจุลหอม
                   
7 65301010058 
นายณัฐวุฒิบัวใหญ่รักษา
                   
8 65301010059 
นายดนุพรปริโยทัย
                   
9 65301010060 
นายธราดลบุญชู
                   
10 65301010061 
นายประวิทย์คำมาโอม
                   
11 65301010062 
นายประเสริฐการะเกษ
                   
12 65301010063 
นายปริญญาทองอ้ม
                   
13 65301010064 
นายปัญญาคำโสภา
                   
14 65301010069 
นายสราวุธกุจะพันธ์
                   
15 65301010070 
นายอินทรจักษ์บุญบรรลุ
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................