วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม มกอ(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายธนภัทร     จอมไส

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65301010038 
นายจิรพัฒน์เชื้อลี
                   
2 65301010040 
นายเจษฎาอักษรพรมราช
                   
3 65301010041 
นายชาญวิทย์บุญจริง
                   
4 65301010042 
นายธนกรศรีสุวรรณ
                   
5 65301010043 
นายวิชาฤทธิ์หอมกลิ่น
                   
6 65301010044 
นายวิชระหะริวงษ์
                   
7 65301010045 
นายวีระชาติดัชถุยาวัตร
                   
8 65301010046 
นายสุพจน์ผ่านผล
                   
9 65301010047 
นายสุรเชษฐ์คำเพราะ
                   
10 65301010048 
นายสุรวิทย์ดาวไสย์
                   
11 65301010049 
นายอภิเชฐ์จันทร์พูล
                   
12 65301010050 
นางสาวอารีรัตน์ศรีสุข
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................