วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม สกอ(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายธนภัทร     จอมไส

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65301010022 
นายเจนภพผาสี
                   
2 65301010023 
นายชัยพสิทฐ์จันประสิทธ์
                   
3 65301010024 
นายณัฐเดชบุญชิต
                   
4 65301010025 
นายณัฐพงษ์แจ่มสงค์
                   
5 65301010026 
นายดัสกรศิริจันทร์
                   
6 65301010027 
นายถนอมศักดิ์คูณคำตา
                   
7 65301010028 
นายทวีศักดิ์รูปแกะ
                   
8 65301010029 
นายนัธทวัฒน์คล้ายอุดม
                   
9 65301010030 
นายพัฒพงษ์เย็นพรุ่ง
                   
10 65301010031 
นายพิพิธธนแก้วบุญมาก
                   
11 65301010032 
นายภัทรพลเกษี
                   
12 65301010033 
นายยศกรมูลเพ็ญ
                   
13 65301010034 
นายเสาวณิชย์ศรีโพธิ์
                   
14 65301010035 
นายอัมรินทร์เนาวรัตน์
                   
15 65301010037 
นายเอกภพไชยภักดี
                   
16 65301010088 
นายสิทธิกรครองชัย
                   
17 65301010103 
นายอิทธิพลอุตสาหะกิจร์
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................