ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม มชย.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายอุทัย     จรรยากรณ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65301010004 
นายชัยสิทธิ์บัวจันทร์
                   
2 65301010017 
นายเจนณรงค์ชมชื่น
                   
3 65301010018 
นายธีรภัทรตุนก่อ
                   
4 65301010019 
นายบวรทองทิพย์
                   
5 65301010020 
นายสมเกียรติกล้าหาญ
                   
6 65301010021 
นายสิทธิศักดิ์ลาโสพันธ์
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................