วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม สชย(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายอุทัย     จรรยากรณ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65301010001 
นายก้องธีระวุฒิบุญคำ
                   
2 65301010002 
นายกุลธรขมหวาน
                   
3 65301010003 
นายคมกริชหมื่นแสน
                   
4 65301010005 
นายฐิติชัยกาหลง
                   
5 65301010006 
นายนิธิศเหลาสิงห์
                   
6 65301010007 
นายนิรุทธ์บุญยิ่ง
                   
7 65301010008 
นายประสิทธิชัยสุจันทร์
                   
8 65301010009 
นายปริญญาสาวันดี
------------------ 
9 65301010010 
นายภานุพงศ์ครองใจ
                   
10 65301010011 
นายวิศวะแว่นแคว้น
                   
11 65301010012 
นายวีรศักดิ์เจ็กมุง
                   
12 65301010013 
นายศักดาสัตพันธ์
                   
13 65301010014 
นายสิทธิพงษ์แสวง
                   
14 65301010015 
นายอภินพเหลาสิงห์
                   
15 65301010016 
นายอภินันท์สาธรณ์
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................