วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา การโรงแรม สาขางาน การโรงแรม รหัสกลุ่ม กร.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางเพ็ชรา     โหม่งมาตร์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65207010001 
นายขวัญลดาศรีสุชัย
                   
2 65207010002 
นายเกียรติศักดิ์เกิดเทศ
                   
3 65207010003 
นางสาวชลลดาดวงแก้ว
------------------ 
4 65207010004 
นายต้นกล้าเนาวรัตน์
                   
5 65207010005 
นางสาวทิฆัมพรการุญ
------------------ 
6 65207010006 
นายธีรภัทรทำนุ
                   
7 65207010007 
นางสาวนพวรรณเสนาพันธ์
                   
8 65207010008 
นางสาวพิมพ์ชนกคำแก้ว
                   
9 65207010009 
นางสาวพิมพ์ญาดาดวงแก้ว
                   
10 65207010010 
นายไพรินกาญจนะชาติ
                   
11 65207010011 
นางสาวมุธิดาธรารักษ์
                   
12 65207010012 
นายยศพรกมุทรัตน์
------------------ 
13 65207010013 
นางสาวรัชนีกรณ์โคตรสาลี
                   
14 65207010014 
นางสาวราเชลเสนาพันธ์
                   
15 65207010015 
นางสาววรรณภานาคำ
                   
16 65207010016 
นางสาววัชราภรณ์วงศ์ศาเลิศ
                   
17 65207010017 
นางสาววิริยาโพธิ์ยา
                   
18 65207010018 
นางสาวสุกัญญาบุญโสม
                   
19 65207010019 
นางสาวสุตาภัทรจันทร์หอม
                   
20 65207010020 
นางสาวสุพรรณนีคล้ายจินดา
                   
21 65207010021 
นางสาวสุภัสสรหนองเทา
                   
22 65207010022 
นายสุรชัชเกยมาศ
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................