วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.23 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสิริปัญญ์     เสริมสิริพิพัฒน์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65202040080 
นางสาวชนิษฐาตันตะยอด
                   
2 65202040081 
นางสาวกัญญารัตน์ปรัสพันธ์
                   
3 65202040082 
นางสาวจิรวรรณเทนสุนา
                   
4 65202040083 
นางสาวณัฐมนชมชื่นดี
                   
5 65202040084 
นายทองเนื้อแท้พิทักษ์
                   
6 65202040085 
นางสาวทิพย์ปราณีโกทา
                   
7 65202040086 
นายธีรพลเอื้อเฟื้อสุข
------------------ 
8 65202040087 
นายนพพรบุญญาจันทร์
                   
9 65202040088 
นางสาวบัณฑิตาดอกดวง
                   
10 65202040089 
นางสาวพรไพลินเจริญพร
                   
11 65202040090 
นางสาวพิมพ์ชนกวงษ์ภัคดี
                   
12 65202040091 
นางสาววัลภาทิพย์โพธิ์
                   
13 65202040092 
นายศุภษรอ่อนยอง
                   
14 65202040093 
นางสาวชฎาพรรณนาคำ
                   
15 65202040094 
นางสาวสาลินีแสนดี
                   
16 65202040095 
นางสาวสุกัญญาอินทร์ชื่น
                   
17 65202040096 
นางสาวสุจิตราตลับทอง
                   
18 65202040097 
นางสาวสุทธิดาอินทร์ตา
                   
19 65202040099 
นางสาวสุนันท์ส้มหวาน
                   
20 65202040100 
นางสาวสุริษาสมหวัง
                   
21 65202040101 
นางสาวเสาวลักษณ์กันยาสาย
                   
22 65202040102 
นางสาวอนันตยาเพ็งกระจ่าง
                   
23 65202040103 
นายอนุภัทรแก้วอาสา
                   
24 65202040104 
นางสาวอนุสราภูหมื่น
                   
25 65202040105 
นางสาวอรจิราสีดาทอง
                   
26 65202040106 
นางสาวอรญาภาละกาล
                   
27 65202040107 
นางสาวอรทัยอุดม
                   
28 65202040108 
นางสาวอรนุชบรรมะณี
------------------ 
29 65202040109 
นางสาวอรวรานามศรี
                   
30 65202040110 
นางสาวอริสราเรืองจันทึก
                   
31 65202040111 
นางสาวอัมพิกาโทพันธ์
                   
32 65202040113 
นางสาวแอนนาสนทยา
                   
33 65202040114 
นางสาวภัทริดาเหมือนมาตย์
                   
34 65202040115 
นางสาวศิริวิมลเจริญสว่าง
                   
35 65202040116 
นางสาวแพรวพราวนามเวช
                   
36 65202040117 
นางสาวณัฐินันท์บุญโสม
                   
37 65202040118 
นางสาวภัชราพรพรมชุม
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................