วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวจิราวรรณ     ชอบดี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65202040041 
นางสาวนันทิชาเพิ่มขึ้น
                   
2 65202040042 
นายนิธิพรกระเสียน
------------------ 
3 65202040043 
นางสาวนิพาดายศศิริ
                   
4 65202040044 
นางสาวนิรัญรักหมากจันทร์
                   
5 65202040045 
นายบวรภัคมังษา
                   
6 65202040046 
นางสาวบัณฑิตาสายไชยสาน
                   
7 65202040047 
นางสาวปริดาบุญเลี้ยง
                   
8 65202040048 
นายปรีดาบุญเลี้ยง
                   
9 65202040049 
นางสาวปัญจพรประครอง
                   
10 65202040050 
นางสาวปาระตีกลอนกระโทก
                   
11 65202040051 
นายปาริชาติเทียมราช
                   
12 65202040052 
นางสาวพรชนกกลางเหลือง
------------------ 
13 65202040053 
นางสาวพรภิมนกุคำไส
                   
14 65202040054 
นางสาวพรรนิภาสุขหมั่น
                   
15 65202040055 
นายพฤษานาคใย
                   
16 65202040056 
นายพัฒพงษ์จารย์โพธิ์
                   
17 65202040057 
นายพัทธพลเนียมมูล
------------------ 
18 65202040058 
นางสาวพิกุลทองสระแก้ว
                   
19 65202040059 
นางสาวพิชญานัยพัฒน์
                   
20 65202040060 
นางสาวพิมพ์ชนกงามล้วน
                   
21 65202040061 
นางสาวเพชรินทร์งามแสง
                   
22 65202040062 
นางสาวภคพรสำราญ
------------------ 
23 65202040063 
นางสาวภัชรพรจันทง
                   
24 65202040064 
นายภัทรภณเกษแก้ว
------------------ 
25 65202040065 
นางสาวภัทราวดีจินดามณี
                   
26 65202040066 
นางสาวมนต์นภากุลหอม
                   
27 65202040067 
นางสาวมนัสพรสังข์ทอง
                   
28 65202040068 
นางสาวยุพาภรณ์พงษ์ศรี
                   
29 65202040069 
นายรวิวรรณกุลวิลัย
                   
30 65202040070 
นายรัฐภาคย์อินทรสุขศรี
                   
31 65202040071 
นางสาวรุ่งทิพย์จันดวง
                   
32 65202040072 
นางสาวรุจิราสายรัตน์
                   
33 65202040073 
นางสาวลัดดาวรรณคงรอด
                   
34 65202040074 
นายวรายุทธเชื้อไชย
                   
35 65202040075 
นางสาววิภาวรรณกิระหัส
------------------ 
36 65202040076 
นางสาววีรยาคำศรี
------------------ 
37 65202040077 
นางสาวศศิณาจิตรบรรเทิง
                   
38 65202040078 
นางสาวศิรารัตน์ภูเต้าทอง
------------------ 
39 65202040079 
นางสาวศิริลักษณ์จันทร์หอม
                   
40 65202040098 
นางสาวสุธิดาเมืองสิทธิ์
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................