ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายวิทยา     ลัทธิมนต์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65202040001 
นางสาวกมลวรรณแก้วกลม
                   
2 65202040002 
นางสาวกรรณิกาทารา
                   
3 65202040003 
นายกฤติพงศ์โพธิ์ปรึก
                   
4 65202040004 
นายกฤษดาศรีจันทร์
                   
5 65202040005 
นางสาวกมลณิชาภักดีพงษ์
------------------ 
6 65202040006 
นางสาวกัญญารัตน์ดอกดวง
                   
7 65202040007 
นางสาวกัณฐิกาแก้วทอง
                   
8 65202040008 
นางสาวกัลยรัตน์วาชัยยะ
                   
9 65202040009 
นางสาวกัลยาถือเครือ
                   
10 65202040010 
นางสาวการะเกตุวาไชยะ
------------------ 
11 65202040011 
นางสาวคุนัญญาอุ่นเรือน
                   
12 65202040012 
นายเควินเวือร์ฟลิงส์ดอบเลอร์
                   
13 65202040013 
นายจักรกฤษณ์เต่าลอย
------------------ 
14 65202040014 
นายฐิติวัจน์ธนาธันยโชตน์
                   
15 65202040015 
นางสาวจันจิราบุญเลี้ยง
------------------ 
16 65202040016 
นางสาวจันทนาไชยชาติ
                   
17 65202040017 
นางสาวจารุภาชุมภูแสง
------------------ 
18 65202040018 
นางสาวจิดาภาลาพันธ์
                   
19 65202040019 
นางสาวฐิตินันท์ลันดา
                   
20 65202040020 
นางสาวจิราพรชูญาติ
                   
21 65202040021 
นางสาวจุฑาทิพย์คงสำนวน
------------------ 
22 65202040022 
นางสาวเจนจิราสิงห์ซอม
                   
23 65202040023 
นายเฉลิมแสงจันทร์หอม
                   
24 65202040024 
นางสาวชญาดาชูสวัสดิ์
------------------ 
25 65202040025 
นางสาวชลธิชาการะพัฒน์
                   
26 65202040026 
นางสาวชุติมาเจริญสุข
                   
27 65202040027 
นางสาวฐิตาพรบุตรดี
                   
28 65202040028 
นางสาวณัฎฐธิดาสายกันยา
                   
29 65202040029 
นางสาวณัฐธิชาสายสิงห์
                   
30 65202040030 
นายณัฐพลผิวขาว
                   
31 65202040031 
นางสาวทิพย์เกษรแก่นสาร
                   
32 65202040032 
นางสาวธันยาภาอารีย์
------------------ 
33 65202040033 
นางสาวธาราวดีมวลพรหม
                   
34 65202040034 
นางสาวธิดารัตน์พาลี
                   
35 65202040035 
นางสาวธิติมาบุญเยี่ยม
                   
36 65202040036 
นางสาวธีรนาฏจันทร์โท
------------------ 
37 65202040037 
นางสาวธีริศราวงศ์ผาบุตร
                   
38 65202040038 
นางสาวนริศรายิ่งชาติ
------------------ 
39 65202040039 
นางสาวนฤมลแก้วเชื่อม
                   
40 65202040040 
นางสาวนันทิกานต์กฤษวี
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................