วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายวิทยา     ลัทธิมนต์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65202040001 
นางสาวกมลวรรณแก้วกลม
                   
2 65202040002 
นางสาวกรรณิกาทารา
                   
3 65202040003 
นายกฤติพงศ์โพธิ์ปรึก
                   
4 65202040004 
นายกฤษดาศรีจันทร์
                   
5 65202040005 
นางสาวกมลณิชาภักดีพงษ์
------------------ 
6 65202040006 
นางสาวกัญญารัตน์ดอกดวง
                   
7 65202040007 
นางสาวกัณฐิกาแก้วทอง
                   
8 65202040008 
นางสาวกัลยรัตน์วาชัยยะ
                   
9 65202040009 
นางสาวกัลยาถือเครือ
                   
10 65202040010 
นางสาวการะเกตุวาไชยะ
                   
11 65202040011 
นางสาวคุนัญญาอุ่นเรือน
                   
12 65202040012 
นายเควินเวือร์ฟลิงส์ดอบเลอร์
                   
13 65202040013 
นายจักรกฤษณ์เต่าลอย
------------------ 
14 65202040014 
นายจักรินทร์เการัมย์
                   
15 65202040015 
นางสาวจันจิราบุญเลี้ยง
------------------ 
16 65202040016 
นางสาวจันทนาไชยชาติ
                   
17 65202040017 
นางสาวจารุภาชุมภูแสง
------------------ 
18 65202040018 
นางสาวจิดาภาลาพันธ์
                   
19 65202040019 
นางสาวจิตินันท์ลันดา
                   
20 65202040020 
นางสาวจิราพรชูญาติ
                   
21 65202040021 
นางสาวจุฑาทิพย์คงสำนวน
------------------ 
22 65202040022 
นางสาวเจนจิราสิงห์ซอม
                   
23 65202040023 
นายเฉลิมแสงจันทร์หอม
                   
24 65202040024 
นางสาวชญาดาชูสวัสดิ์
                   
25 65202040025 
นางสาวชลธิชาการะพัฒน์
                   
26 65202040026 
นางสาวชุติมาเจริญสุข
                   
27 65202040027 
นางสาวฐิตาพรบุตรดี
                   
28 65202040028 
นางสาวณัฎฐธิดาสายกันยา
                   
29 65202040029 
นางสาวณัฐธิชาสายสิงห์
                   
30 65202040030 
นายณัฐพลผิวขาว
                   
31 65202040031 
นางสาวทิพย์เกษรแก่นสาร
                   
32 65202040032 
นางสาวธันยาภาอารีย์
------------------ 
33 65202040033 
นางสาวธาราวดีมวลพรหม
                   
34 65202040034 
นางสาวธิดารัตน์พาลี
                   
35 65202040035 
นางสาวธิติมาบุญเยี่ยม
                   
36 65202040036 
นางสาวธีรนาฏจันทร์โท
                   
37 65202040037 
นางสาวธีริศราวงศ์ผาบุตร
                   
38 65202040038 
นางสาวนริศรายิ่งชาติ
------------------ 
39 65202040039 
นางสาวนฤมลแก้วเชื่อม
                   
40 65202040040 
นางสาวนันทิกานต์กฤษวี
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................