วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา การตลาด สาขางาน การตลาด รหัสกลุ่ม พต.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวขนิษฐา     แสงเนตร

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65202020038 
นางสาวกิตตินันท์คำภาชีพ
                   
2 65202020039 
นางสาวธีริศราสิงห์เสน
                   
3 65202020040 
นางสาวบัณฑิตาจันทมั่น
                   
4 65202020041 
นายพิมพ์ประกายศรีบุรี
                   
5 65202020042 
นางสาวรุ่งทิวาพรมจันทร์
                   
6 65202020043 
นางสาวสายชลคนกลาง
                   
7 65202020044 
นางสาวสาวิตรีมีวงษ์
                   
8 65202020045 
นางสาวสิริวิธิวาหอมคำ
------------------ 
9 65202020046 
นางสาวสิริวิมลมงคลแก้ว
                   
10 65202020047 
นางสาวสุจิตราเปกสันเทียะ
                   
11 65202020048 
นางสาวสุตาภัทรวันศรี
                   
12 65202020049 
นางสาวสุธางศ์ุรัตน์วันคาร
                   
13 65202020050 
นางสาวสุภัสสราพลขันธ์
                   
14 65202020051 
นางสาวสุวิสาใยเม้า
                   
15 65202020052 
นางสาวเสาวนีย์กงล้อม
                   
16 65202020053 
นางสาวอนุธิดาสุระเสน
                   
17 65202020054 
นายอนุพัฒน์ใจเครือ
                   
18 65202020055 
นางสาวอภิญญามะลิลา
                   
19 65202020056 
นางสาวอรวรรณสะเกษ
------------------ 
20 65202020057 
นางสาวอุษามณีเกษศรี
                   
21 65202020058 
นางสาวพิมลวรรณถุงจันทร์
                   
22 65202020059 
นางสาววิภาดาคันทา
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................