วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา การตลาด สาขางาน การตลาด รหัสกลุ่ม พต.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวฐิติชญา     ภิบาลวงษ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65202020001 
นางสาวกนกภรณ์อ่อนหวาน
                   
2 65202020002 
นางสาวกรรณติมาเจิมขุนทด
                   
3 65202020003 
นางสาวกรรณิการ์ศรีหาทน
                   
4 65202020004 
นางสาวกัญญารัตน์สังสัมฤทธิ์
------------------ 
5 65202020005 
นางสาวการะเกตุภักพวง
                   
6 65202020006 
นางสาวจรรยารันต์พิทักษ์
                   
7 65202020007 
นางสาวจิราพรผดาวัลย์
                   
8 65202020008 
นายจีรนันท์ธรรมแก้ว
                   
9 65202020009 
นางสาวจีรนันท์บุญโสม
                   
10 65202020010 
นางสาวชลธิชาไชยโคตร
                   
11 65202020011 
นางสาวฐิติพรก้านแก้ว
------------------ 
12 65202020012 
นายณภัทรโภคพันธ์
                   
13 65202020013 
นางสาวนภัสสรณ์ยงย้อย
                   
14 65202020014 
นางสาวนริสาบุญเชิญ
                   
15 65202020015 
นางสาวนันทิการ์ศรีบัว
                   
16 65202020016 
นางสาวนันธิชาชามนตรี
                   
17 65202020017 
นางสาวนุตประวีณ์เบาะแฉะ
------------------ 
18 65202020018 
นางสาวปณิตาพิมพ์แก้ว
                   
19 65202020019 
นางสาวปพิษญาสร้อยทอง
                   
20 65202020020 
นายปภัสสรบุตรมณี
                   
21 65202020021 
นายประภัสราเปล่งปลั่ง
                   
22 65202020022 
นางสาวปวีณาแก้วรักษา
                   
23 65202020023 
นางสาวปวีณาสมาพงษ์
------------------ 
24 65202020024 
นายปารณีย์สิงห์ไกร
                   
25 65202020025 
นางสาวปารีณาบุญใหญ่
                   
26 65202020026 
นางสาวปิยพัชรสงคราม
                   
27 65202020027 
นายปิยาพัชรเจดีย์
                   
28 65202020028 
นายพินิดจันทร์เจริญ
                   
29 65202020029 
นายพิพัฒน์จันทร์เจริญ
                   
30 65202020030 
นางสาวภัทรวดีสีนอเนตร
                   
31 65202020031 
นางสาวภัทรวตรีเวียงคำ
                   
32 65202020032 
นายภูมินทร์ศรีสุวรรณ
                   
33 65202020033 
นายมณฑกานต์จันทมั่น
                   
34 65202020034 
นางสาววิจิตราครองยุติ
------------------ 
35 65202020035 
นายวิชญ์พลอินทุพันธ์
                   
36 65202020036 
นางสาวศิริพรธิราจันทร์ดวงศรี
                   
37 65202020037 
นายศิริรัตน์พลแสน
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................