วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางภัชรานันท์     จันทชิด

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65202010033 
นางสาวกัลยากรเกตุทอง
                   
2 65202010034 
นางสาวนรีนุชจันทร์วงศ์
                   
3 65202010035 
นางสาวนัฐธิตาเนียมจิตร์
                   
4 65202010036 
นางสาวปัณณิกาเรืองเดช
                   
5 65202010037 
นางสาวพรทิวาสีดา
                   
6 65202010038 
นางสาวพัทธวรรณแสนสุภา
                   
7 65202010039 
นางสาวเพียงตาอุดหนุน
                   
8 65202010040 
นางสาวรัตนาภรณ์พรมมา
                   
9 65202010041 
นางสาวรุจาภาสุจันทร์
                   
10 65202010042 
นางสาววรัทยานามวิชา
                   
11 65202010043 
นางสาววรางคณาอุทา
                   
12 65202010044 
นางสาวศิรินภาพรมอ่อน
                   
13 65202010045 
นางสาวศิรินันท์ประสงค์
                   
14 65202010046 
นางสาวศุกร์พรรษาแทนหอม
                   
15 65202010047 
นางสาวสมิตาปัญญาใส
                   
16 65202010048 
นางสาวสร้อยสุดาโยธา
------------------ 
17 65202010049 
นางสาวสินีรัตน์ด้วงทอง
                   
18 65202010050 
นางสาวสิริวรรณคุ้มครอง
                   
19 65202010051 
นางสาวสุดารัตน์บรรเทา
                   
20 65202010052 
นางสาวสุภัทราปัตถาสาย
                   
21 65202010053 
นางสาวสุภาภรณ์สุทธิสนธิ์
                   
22 65202010054 
นางสาวอภิญญาโคจันทร์
                   
23 65202010055 
นางสาวอรปรียาศรีวิชัย
                   
24 65202010056 
นางสาวอัจยุดากงชื่อ
                   
25 65202010057 
นางสาวอัญญาริญณ์ชิณวงค์
                   
26 65202010058 
นางสาวรัชฎาภรณ์จันเลื่อน
                   
27 65202010059 
นางสาวบรรณฑวรรณชัยบุตร
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................