วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางศริญญา     ผาแก้ว

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65202010001 
นางสาวกนกวรรณพันงาม
                   
2 65202010002 
นายกมลชนกสาเกษ
                   
3 65202010003 
นายกฤษณะแก่นพงพาน
                   
4 65202010004 
นางสาวกัญญาณัฐยาสี
                   
5 65202010005 
นางสาวกัญญาพัชรยกจัตุรัส
                   
6 65202010006 
นางสาวกิติมามงคลพันธ์
------------------ 
7 65202010007 
นางสาวกุลนัดดาศรีดี
                   
8 65202010008 
นางสาวจรรยพรสายปัญญา
                   
9 65202010009 
นางสาวจันทร์ทิวายาหอม
------------------ 
10 65202010010 
นางสาวจิรภัทร์เกินเกริก
                   
11 65202010011 
นางสาวจิรัชยาคำภานิล
                   
12 65202010012 
นายจิรานันท์พาแพง
                   
13 65202010013 
นางสาวจุฑามาศด่างทับทิม
------------------ 
14 65202010014 
นายจุฬาลักษณ์นาคชัย
                   
15 65202010015 
นายเจษฎากรณ์ศรีคำ
                   
16 65202010016 
นางสาวญาณิศาสุขเจริญ
                   
17 65202010017 
นางสาวญาดาแซ่ว่าง
                   
18 65202010018 
นายฐิตาพรนามวรรค
                   
19 65202010019 
นางสาวทักษพรคงเจริญ
                   
20 65202010020 
นายธีรภัทรมนตรี
------------------ 
21 65202010021 
นายนิศาชลอุสาห์
                   
22 65202010022 
นางสาวนุชนาถสลับศรี
                   
23 65202010023 
นางสาวเนตรชนกจันทร์ตั้ง
                   
24 65202010024 
นางสาวบัณฑิตาบู่สวรรณ
                   
25 65202010025 
นางสาวบุญตาระนา
                   
26 65202010026 
นางสาวเบญญาทวิกิจ
                   
27 65202010027 
นางสาวปภาวีบุญใส
                   
28 65202010028 
นายประมุขแก้วดี
------------------ 
29 65202010029 
นางสาวปัณฑารีย์จูมจันทร์
                   
30 65202010030 
นางสาวปานไพลินดวงแก้ว
------------------ 
31 65202010031 
นางสาวปาริฉัตรเที่ยงแก้ว
                   
32 65202010032 
นายปิยวรรณกายะชาติ
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................