วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขางาน ก่อสร้าง รหัสกลุ่ม ชส.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายอภินันท์     อนุสินธุ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65201060020 
นางสาวพิรญาณ์จิตวงษ์
                   
2 65201060021 
นางสาวเพชรลดาพิศพงษ์
                   
3 65201060022 
นายวรพิชชาเนืองนอง
------------------ 
4 65201060023 
นางสาววราภรณ์สุริยเลิศ
                   
5 65201060024 
นายวายุกูลกุลบุตร
                   
6 65201060025 
นางสาววิไลพรกุลศิริ
                   
7 65201060026 
นายสิทธิพรพัดทาน
                   
8 65201060027 
นางสาวสิรินทราพาศรี
                   
9 65201060028 
นายสุปัญญากำลังเหลือ
                   
10 65201060029 
นางสาวเสาวลักษณ์นัยนิตย์
                   
11 65201060030 
นายอธิศักดิ์บุญโสม
                   
12 65201060031 
นายอภิชัยโครตวงค์
                   
13 65201060032 
นายอภิรักษ์จามารีย์
                   
14 65201060035 
นางสาวอักษรสมัยเปล่งปลั่ง
                   
15 65201060036 
นายอุดมมุสิกาวัน
                   
16 65201060037 
นายอุดรมุสิกาวัน
                   
17 65201060038 
นายธนกรสิงห์เงิน
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................