ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขางาน ก่อสร้าง รหัสกลุ่ม ชส.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายอภินันท์     อนุสินธุ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 0/0
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65201060001 
นางสาวกนกพรพาชื่น
                   
2 65201060002 
นายกรภัทร์โพธิ์พุ่ม
------------------ 
3 65201060003 
นายฉัตรสุริยาขวัญแก้ว
------------------ 
4 65201060004 
นางสาวฉัตราภรณ์อินทะนา
                   
5 65201060005 
นายชยพลวิรุณพันธ์
                   
6 65201060006 
นายณรงฤทธิ์โครตคำ
                   
7 65201060007 
นายณัฐดนัยวงค์เจริญ
                   
8 65201060008 
นางสาวทิวาณีสีหมอก
                   
9 65201060009 
นายธนากรสบายใจ
------------------ 
10 65201060010 
นายธเนศวรสายศรี
                   
11 65201060011 
นางสาวธัญญรัตน์พิรุฬ
                   
12 65201060012 
นายนทีศรียงยศ
                   
13 65201060013 
นางสาวนวพรเกตุการ
                   
14 65201060014 
นางสาวปนัดดากุลศิริ
                   
15 65201060015 
นายปภังกรจรรยาเพศ
                   
16 65201060016 
นางสาวปภัสสรสืบสา
                   
17 65201060017 
นายปานนิวัฒน์กุลบุตร
                   
18 65201060018 
นางสาวพัชรธิดาใสเนตร
                   
19 65201060019 
นายอนุชิตทรงฮง
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................