วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสันติ     ไชยประดิษฐ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 1/2566
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                                                        ♦= นศ.
☎=ผู้ปกครอง1
☎ ☎=ผู้ปกครอง2
1 65201050029 
นางสาวจุฬาลักษณ์พงษ์เหล่าขำ
                   
2 65201050030 
นายเฉลิมวงศ์จันทร์ทง
                   
3 65201050031 
นางสาวชลธิชาจิตตะวงษ์
                   
4 65201050032 
นายไชยวัฒน์ดาวจันทร์
                   
5 65201050033 
นายณัฐวุฒินะรื่นรัมย์
                   
6 65201050034 
นายทักษิณาจันทร์ทัย
                   
7 65201050035 
นายธนวัฒน์ครองใจ
                   
8 65201050036 
นายธีรภัทรติ่งแสง
                   
9 65201050037 
นายธีรศักดิ์ม่วงนิล
                   
10 65201050038 
นายธีระวัฒน์อาจเมือง
                   
11 65201050039 
นายบูรณ์พิภพตรีเหรา
                   
12 65201050040 
นางสาวประภัสสรขันทอง
                   
13 65201050041 
นางสาวปวีณาทองสี
                   
14 65201050042 
นายปัญจพลโคสารคุณ
------------------ 
15 65201050043 
นายพนมสายเบาะ
                   
16 65201050044 
นายพีรธัชแก้วบุญมาก
                   
17 65201050045 
นายรพีภัทร์สามสี
                   
18 65201050046 
นายรัชพลบุญเติม
                   
19 65201050047 
นายรัฐภูมิสุนสนาม
                   
20 65201050048 
นายวิชาเคารพ
------------------ 
21 65201050049 
นายศรายุทธแจ่มแจ้ง
                   
22 65201050050 
นายศิริพงษ์พันธ์สวัสดิ์
                   
23 65201050051 
นางสาวสุวรรณีศรีสุข
                   
24 65201050052 
นายอดิเรกอิ่มเปรม
                   
25 65201050053 
นายอนุชาขันที
                   
26 65201050054 
นายอภิยุทธกล่อนศรี
                   
27 65201050055 
นายสุรชาติกันไชยชาติ
                   
28 65201050058 
นายเมธามาคำพุย
                   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................